Definities

 1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van NMTY
 3. NMTY: NMTY B.V., Gildenweg 2, 8304 BC Emmeloord, info@nmty.io
 4. Website: https://www.nmty.nl

Artikel 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

 1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe NMTY de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
 2. De persoonsgegevens die door NMTY worden verwerkt zijn onder andere:
  1. voor- en achternaam;
  2. e-mailadres;
  3. en eventueel andere contactgegevens die door de Gebruiker schriftelijk aan NMTY worden verstrekt.

Artikel 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. NMTY verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan NMTY heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier.
 2. NMTY gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan NMTY heeft verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor de totstandkoming van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

Artikel 3. Delen van persoonsgegevens met derden

 1. NMTY verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij NMTY daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak.

Artikel 4. Verwijzingen naar andere websites en cookies

 1. Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. NMTY is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites.
 2. NMTY gebruikt op haar website geen cookies om de Gebruiker gedurende zijn/haar bezoek op de Website te volgen. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van analytische cookies van derden.

Artikel 5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. De Gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door NMTY. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende Gebruiker een verzoek bij NMTY kan indienen om de persoonsgegevens die NMTY over je beschikt in een computerbestand naar je of een andere, door jouw genoemde, organisatie te sturen.
 2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar kan je sturen naar info@nmty.io.
 3. NMTY zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker.
 4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Gebruiker is gedaan, vraagt NMTY mogelijk eerst om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
 5. Voorts wijst NMTY de Gebruiker erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6. Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

 1. NMTY bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij NMTY op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7. Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

 1. NMTY heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@nmty.io.

Artikel 8. Wijzigingen in de privacyverklaring

 1. NMTY behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. NMTY adviseert Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 15 februari 2022.

Artikel 9. Het toepasselijk recht

 1. Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Gebruiker en NMTY worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.